ترکیه دلیل دیگری برای بستن مرز با ارمنستان ندارد – رادیوی عمومی ارمنستان

828


آرا آیوازیان وزیر امور خارجه ارمنستان دلیلی برای ترکیه برای بستن مرزهای دولتی با ارمنستان نمی بیند. آیوازیان  این مطلب را طی جلسه پرسش و پاسخ با دولت  در مجلس ملی بیا کرد.  

وی گفت :   به نظرم  ترکیه تحت فشار جامعه جهانی باید به تدریج به حالت عادی برگردد ، دلیل دیگری برای تحمیل محاصره بر ارمنستان وجود ندارد. این محاصره با وضع موجود در آرتساخ  مشروط شد که با استفاده از زور تغییر یافت.  ترکیه دلیل دیگری برای بسته نگه داشتن مرز با ارمنستان ندارد.

آرا آیوازیان افزود که هدف اصلی دولت   تقویت فضای امنیتی در اطراف ارمنستان و آرتساخ است.

وزیر امور خارجه  ارمنستان  خاطرنشان کرد که برگزاری رزمایش  مشترک نظامی ترکیه و آذربایجان در قارص  نیز  برای ارمنستان مورد نگرانی  است.Source link