کاتولیک مقدس اچمیادزین فقط یک معجزه معماری نیست … پدر شاه

512


در تاریخ 6 ژوئن ، کلیسای مقدس رسولان ارمنستان جشن کاتولیک مقدس اچمیادزین را جشن گرفتند.

Source link