Arzakantsyan کیک قبل از انتخابات را برید

577سیاست

Arzakantsyan کیک قبل از انتخابات را برید

تیگران آرازاکانتسیان ، رهبر لیست حزب دموکرات و همسرش کیکی را در گاور برش دادند که دارای شماره ای بود که این نیرو به صندوق های رای می رود.

این در هنگام افتتاح یک مرکز تفریحی و زمین بازی کودکان در گوار انجام شد.

ارزکانتسیان از بچه ها خواست که بروند و به خانواده بگویند به شماره ای که روی کیک ذکر شده رای دهند.

Source link