آذربایجان دوباره سعی کرد کارهای مهندسی را در ورین شورژا انجام دهد … وزارت دفاع:

481

به گفته وزارت دفاع ، صبح روز 7 ژوئن ، نیروهای مسلح آذربایجان یک بار دیگر تلاش کردند کارهای مهندسی را در مرز ارمنستان و آذربایجان در روستای مرزی ورین شورزا ، منطقه گغارکونیک انجام دهند.

زیرمجموعه های ارمنستان با تقاضا برای توقف فوری برداشتن تجهیزات مهندسی مقابله کردند ، پس از آن کار متوقف شد و تجهیزات به قسمت آذربایجانی مرز منتقل شد.

 

Source link