ایستگاه های جدید جایگزین ایستگاه های اتوبوس در پایتخت می شوند

609

[featured_img]

ایستگاه های جدید جایگزین ایستگاه های اتوبوس در پایتخت می شوند

ایستگاه های اتوبوس شهر با همکاری سازمان خصوصی شهرداری ایروان جایگزین می شوند. این را شهرداری ایروان گزارش داده است.

آخر هفته گذشته ، ایستگاه های جدید اتوبوس در خیابان تیگران متس ، روبروی کلیسای جامع سنت گرگوری روشنگر ، نزدیک خیابان ابوویان ، نزدیک ایستگاه مترو یریتاساردکان نصب شد.

Source link