تصمیم بر این شد که 5 افسر پلیس برکنار شوند

605

[featured_img]

تصمیم برکنار شد 5 پلیس (فیلم) برکنار شود

در تاریخ 4 ژوئن ، جلسه عادی کمیسیون انضباطی پلیس برگزار شد که به ریاست معاون اول رئیس پلیس آرام هونیسیان برگزار شد. روسای بخشهای اصلی حقوقی امنیت داخلی و امنیت عمومی پلیس و اعضای سازمانهای غیردولتی که در کمیسیون انضباطی پلیس حضور داشتند شرکت داشتند.

مواد و نتیجه گیری تحقیقات خدماتی علیه پنج افسر پلیس مورد مطالعه و بحث قرار گرفت. کمیسیون پس از تجزیه و تحلیل شرایط واقعی ، تصمیم به درخواست رئیس پلیس برای اعمال مجازات انضباطی “اخراج از خدمت در پلیس” علیه 5 کارمند گرفت.

Source link