ما همانطور که مردم ما در جنگ آورارایر شکست خوردند ، ما شکست خوردیم. پاشینیان (فیلم)

509