میومای رحمی غول پیکر 11 کیلوگرمی در مرکز پزشکی اربونی برداشته شد

523