همه معاونان وزیر امور خارجه استعفا دادند

486سیاست

همه معاونان وزیر امور خارجه استعفا دادند

همه معاونان وزیر امور خارجه RA درخواستهای استعفا را ارسال کردند که هفته گذشته با دادخواستهای مربوطه به دفتر نخست وزیر ارسال شد.

در مورد این: “ارمنپرس”“ارمنپرس” از بخش اطلاعات و دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه RA مطلع شد.

Source link