آموزش پدافند هوایی در واحد 4 نظامی

545آموزش پدافند هوایی در واحد 4 نظامی

سربازان زیرمجموعه های پدافند هوایی واحد 4 نظامی در 8 ژوئن آموزش پیچیده ای را برگزار کردند.

دانش حرفه ای سربازان ، سطح آموزش روش شناختی مورد آزمایش قرار گرفت ، مهارت های عملی شناسایی و حمله به اهداف هوایی بهبود یافت.

Source link