امروز دو جسد از منطقه جراکان (جبرائیل) پیدا و خارج شدند

531امروز دو جسد از منطقه جراکان (جبرائیل) پیدا و خارج شدند

در جستجوی بقایای خدمه ای که در جریان عملیات نظامی 2020 جان خود را از دست دادند و هنوز ناپدید هستند ، امروز 2 جسد از منطقه جراکان (جبرائیل) پیدا و تخلیه شد.

NSSP جمهوری آذربایجان در این باره اطلاع می دهد.

یک معاینه پزشکی قانونی تعیین می شود تا از هویت آنها مطلع شود.

بقایای اجسادی که در هنگام جستجو پس از آتش بس پیدا شده و یا توسط آذربایجان به طرف ارمنی تحویل داده شده است

تعداد کل 1560 نفر شد.

Source link