جستجوی بقایای باقی مانده امروز در منطقه واراندا ادامه دارد

616جامعه:

جستجوی بقایای باقی مانده امروز در منطقه واراندا ادامه دارد

جستجوی اجساد نظامیان کشته شده امروز با یک گروهان در منطقه Varanda (Fizuli) ادامه دارد. NSSP جمهوری آذربایجان در این باره اطلاع می دهد.

خدمات اضطراری دولت وزارت امور داخله اطلاعات بیشتری در مورد نتایج ارائه خواهد داد.

از زمان آتش بس ، تاکنون 1560 جسد از سرزمینهای خارج از کنترل آرتارسا پیدا و تخلیه شده است.

Source link