سلاح پدرش روی زمین نخواهد ماند

525سلاح پدر روی زمین نخواهد ماند (فیلم)

وی پس از مرگ پدر به دنیا آمد. اینگونه بود که اولین جمله از زندگی نامه ده ها کودک جنگ را از پیش تعیین کرد. چشمان کسانی که به آنها سلام می کنند از درد از دست دادن و لذت یافتن آن خیس است. امروز ، آندره کوچک با همان احساسات توسط نزدیکانش مورد استقبال قرار گرفت ، اطمینان داشت که وارث واقعی پدر قهرمان خواهد شد. تلویزیون عمومی آرتساخ

Source link