“پاپ عزیز” عکس لیلو با پدرشوهرش – اخبار ارمنستان

571


خواننده لیلو عکسی با پدر همسرش در قسمت “استوری” صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: “بابا عزیز”.

لیلو غالباً ذکر می کند که پدر شوهرش جای پدرش را می گیرد که دلش برای او بسیار تنگ شده است. وی تأکید می کند که به لطف پدر شوهرش گرمای پدرانه خود را بازیافت.

لازم به ذکر است که لیلو رابطه خوبی با مادرشوهر خود دارد که غالباً در مورد آن صحبت می کند. او با آدرس های “مادر” و “پدربزرگ” پدر و مادرش ، آرکادی واردانیان ، بازیگر را خطاب قرار می دهد.

Source link