در مورد مسائل مربوط به کمک نیروهای نظامی در طول جنگ صحبت کنید

90در مورد مسائل كمك به نيروها در هنگام درگيري بحث كنيد

یک جلسه-مشاوره حرفه ای با روسای خدمات پزشکی 5 واحد نظامی زیرمجموعه مرکزی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان برگزار شد. این را وزارت دفاع گزارش داده است.

مسائل سازماندهی خدمات پزشکی ، ارائه کمک های لازم به ارتش در طول عملیات نظامی ، سازماندهی معاینات پزشکی و تخلیه مورد بحث قرار گرفت.

Source link