T. فلج اعلام شد. پدر پطروس آذریان

98T. فلج اعلام شد. پدر پطروس آذریان

N.S.O.T.T. تحت هدایت ایلخانی معظم له ، کارکین دوم ، پدر مقدس و کاتولیک تمام ارامنه ، پدر پدر پطروس آذریان. این توسط سیستم اطلاعاتی مادر ملاقات شده است.

دستورالعمل ریاست بر اساس درخواست پدر پطروس برای استعفا از خدمت کلیسا بود. این روحانی منصوب از این پس با نام نورایر آذریان حوضه در میان افراد غیر روحانی قرار می گیرد.

Source link