تیگران آوینین مشاور خود را اخراج کرد

85سیاست

تیگران آوینیان مشاور خود را اخراج کرد

تیگران آوینیان ، معاون نخست وزیر ، تصمیم برکناری آبگار بوداقیان از سمت مشاور معاون نخست وزیر را امضا کرد.

“هدایت شده توسط ماده 8 ، قسمت 10 ، ماده 9 ، قسمت 14 قانون جمهوری ارمنستان” در مورد خدمات عمومی “:

در این تصمیم آمده است: “اخراج آبگار بوداقیان از سمت معاون نخست وزیر تیگران آویینان در 30 ژوئیه 2021 از سمت مشاور عمومی به صورت داوطلبانه.”

Source link