نماینده کنگره آدام شیف نگران وضعیت قفقاز جنوبی است

100سیاست

نماینده کنگره آدام شیف از وضعیت قفقاز جنوبی نگران است (فیلم)

آدام شیف قطعنامه ای را که مجلس نمایندگان درباره محرومیت آذربایجان از کمک های نظامی آمریکا تصویب کرده است یک پیروزی می داند. در عین حال تأکید می کند که هنوز نیاز به تصویب سنا و رئیس جمهور دارد.

https://www.youtube.com/watch؟v=DjEP3URkQU0:

Source link