گاوهایم را بفروشید تا بتوانم آنها را بسازم ». فاضلاب در مارالیک با امکانات شخصی در حال تعمیر است

119فیلم های:
جامعه:

گاوهایم را بفروشید تا بتوانم آنها را بسازم ». تعمیر فاضلاب در مارالیک با وسایل شخصی (فیلم)

اگرچه این وظیفه شهرداری است ، اما خانواده آودالیان تصمیم گرفته اند به تنهایی خطوط فاضلاب را تغییر داده و به ناراحتی ها پایان دهند. آنها بارها به شهرداری مراجعه کردند اما بی نتیجه ماند. هیچ مقصر و مسئولیتی وجود ندارد. گالوست آودالیان را ذکر می کند.

https://www.youtube.com/watch؟v=hvTCAVpBl7Q:

Source link