گاگیک جهانگیریان روسای جدید منصوب شده دادگاه ها را معرفی کرد

134فیلم های:
جامعه:

گاگیک جهانگیریان روسای جدید منصوب دادگاه را معرفی می کند (فیلم)

سرپرست شورای عالی قضایی گاگیک جهانگیریان از دادگاه های صلاحیت عمومی مناطق جمهوری ارمنستان بازدید کرد. BDK در این مورد اطلاع می دهد.

هدف از این دیدار آشنایی با مشکلات کارکنان دادگاه های منطقه ، مسائل مربوط به شرایط ساختمان در محل ، معرفی آنها به روسای جدید منصوب دادگاه ها بود.

گاگیک جهانگیریان همچنین سورن بغدساریان ، رئیس جدید منصوب سرویس ضابطان دادگستری را به شرکت کنندگان در جلسه معرفی کرد.

در طول جلسات ، سرپرست رئیس BDK در مورد فعالیت های آینده ، که مربوط به ساخت و نوسازی دادگاه ها ، و همچنین انتقال کارکنان دولت از خدمات ملکی به قوه قضاییه ، ارائه ضمانت های اجتماعی و تعدادی است ، صحبت کرد. از مسائل دیگر

Source link