آتش نشانان در مساحت کل 17.5 هکتار آتش را خاموش کردند

61آتش نشانان در مساحت کل 17.5 هکتار آتش را خاموش کردند

از 1 تا 2 آگوست ، مرکز ملی مدیریت بحران وزارت امور اضطراری 12 هشدار در مورد آتش سوزی های بیش از 200 متر مربع در مناطق مختلف علفی کشور دریافت کرد ، به ویژه:

در شهر ماسیس منطقه آرارات – 10 هکتار ، در روستای نورآباتس – 2000 متر مربع ، در روستای مارماراشن – 300 متر مربع ،

1 هکتار در شهر گیومری منطقه شیراک

6 هکتار در روستای شیراکموت منطقه لری

در شهر چارنتسوان منطقه کوتایک – 5000 متر مربع ، در شهر ابوویان – 5500 متر مربع ، در شهرک یغورد – 1100 متر مربع ، در روستای کنعکروان – 1300 متر مربع ،

آتش نشانان آتش سوزی در مناطق فوق الذکر ، در مجموع 17-5 هکتار را خاموش کردند.

Source link