رومانوس پطروسیان مجدداً به عنوان وزیر امور داخلی منصوب شد

103سیاست
رسمی:

رومانوس پطروسیان مجدداً به عنوان وزیر امور داخلی منصوب شد

رومانوس پطروسیان مجدداً به عنوان وزیر محیط زیست منصوب شد. آرمن سرکیسیان رئیس جمهور چندی پیش فرمان این مورد را امضا کرد. در فرمان ، به طور خاص ، آمده است:

بر اساس پیشنهاد نخست وزیر ، طبق اصل 150 قانون اساسی.
رومانوس پتروسیان را به عنوان وزیر محیط زیست منصوب کنید.

Source link