در ژوئیه 2021 ، 87 نفر برای اسکان مجدد به ارسبیا نقل مکان کردند

59جامعه:

در ژوئیه 2021 ، 87 نفر برای اسکان مجدد به ارسبیا رفتند

در ژوئیه 2021 ، در چارچوب سازماندهی و انتقال بازدیدهای مطالعاتی به آذربایجان ، ستاد عملیاتی برای اسکان مجدد به شهرک های مختلف جمهوری ارسبیا نقل مکان کرد.

17 خانواده (87 نفر).

روند جابجایی 8 خانواده در حال انجام است. ستاد عملیاتی دولت جمهوری آذربایجان در جمهوری ارمنستان در این مورد اطلاع می دهد.

درمجموع ، 99 خانواده (500 نفر) برای اسکان مجدد به شهرک های مختلف جمهوری آذربایجان نقل مکان کردند.

Source link