روبن روبیینان به عنوان نایب رئیس NA انتخاب شد

60فیلم های:
سیاست

روبن روبیینان به عنوان نایب رئیس NA انتخاب شد (فیلم)

نامزد پیشنهادی جناح “قرارداد مدنی” روبن روبیینان به عنوان نایب رئیس NA انتخاب شد.

Source link