سورن غمباریان از سمت دستیار نخست وزیر برکنار شد

90سورن غمباریان از سمت دستیار نخست وزیر برکنار شد

سورن غمباریان از سمت دستیار نخست وزیر برکنار شد. در تصمیم امضا شده توسط نخست وزیر نیکول پاشینیان ، به طور خاص ، آمده است:

مطابق قسمت 10 ماده 9 قانون جمهوری ارمنستان “در مورد خدمات عمومی”:
برکناری سورن غمباریان از سمت دستیار نخست وزیر.

Source link