شهروندان در اثر خرابی راه آهن “TAT” در هوا حلق آویز شدند

69جامعه:

شهروندان در اثر خرابی راه آهن “TAT” در هوا حلق آویز شدند

در 8 آگوست ، ساعت 15:58 ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای وایوتز زور هشدار داد که به دلیل خرابی راه آهن “تات-تسر” در روستای هالیدزور ، منطقه سینیک ، نورد در ارتفاع مسدود شده است.

یک تیم آتش نشانی از یگان آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شد. امدادگران به همراه کارکنان راه آهن کارهای تخلیه را انجام می دهند.

MES:

Source link