یک شبکه آبیاری داخلی در اسپندریان در حال ساخت است

71شبکه آبیاری داخلی در اسپندریان در حال ساخت است (فیلم)

یک شبکه آبیاری داخلی در جامعه اسپندریان برای بهبود کیفیت کارهای کشاورزی به موازات فصل آبیاری فعال در حال ایجاد است. با بهره برداری از این سیستم ، حدود 5 هکتار زمین زراعی آبیاری می شود.

این پروژه توسط دولت و سهم جامعه تأمین مالی می شود.دولت 65 درصد در ساخت شبکه آبیاری داخلی و جامعه 35 درصد سرمایه گذاری کرده است.

جزئیات در فیلم تلویزیونی Tsayg

Source link