آرگیشتی کیارامیان تغییر پرسنل داده است

39آرگیشتی کیارامیان تغییر پرسنل داده است

آرگیشتی کیارامیان رئیس کمیته تحقیقاتی RA در سال 2021 به دستور 11 آگوست 2012 ، کارن هوانس هوانسیانیان ، مشاور درجه دوم دادگستری ، به عنوان سرپرست اداره تحقیقات منطقه ای کوتایک کمیته تحقیقات RA منصوب شد و از سمت معاون اداره تحقیقات منطقه ای شیراک استعفا کرد.

اطلاعات و روابط عمومی کمیته تحقیقاتی RA

Source link