ارشک کاراپتیان از پارک “میهن پرستان” دیدن کرد

76ارشک کاراپتیان از پارک “میهن پرستان” دیدن کرد

وزیر دفاع جمهوری ارمنستان ، ارشک کاراپتیان ، در سفر کاری خود به روسیه در 11 آگوست از پارک “میهن پرستان” دیدن کرد ، که مجموعه ای بزرگ از امکانات تفریحی میهنی است که شامل تعدادی سکوهای موزه ، زمین های بازی نظامی ، نظامی-فنی است. نمایشگاه ها.

ارشک کاراپتیان با نمایشگاه های اختصاص داده شده به جنگ بزرگ میهنی آشنا شد ، سپس از کلیسای اصلی وزارت دفاع RF در پارک بازدید کرد.

Source link