8 تور ماهیگیری کوچک غیرقانونی از دریاچه سانا خارج شد وظیفه ویژه ادامه دارد

718 تور ماهیگیری کوچک غیرقانونی از دریاچه سانا خارج شد وظیفه ویژه ادامه دارد

در اواخر فصل صید صنعتی ، بخش حفاظت پارک ملی “سان” وظیفه ویژه ای را با قایق در دریاچه شان انجام می دهد. این توسط وزیر امور خارجه آر نوشته شده است. پطروسیان.

در نتیجه اقدامات ویژه ای که به طور مشترک با پلیس جمهوری آذربایجان و محیط زیست RA انجام شد ، اداره حفاظت از پارک ملی شان امروز 8 تور ماهی کوچک کوچک غیرقانونی را از دریاچه شان بیرون آورد.

شبکه ها مطابق قانون مصادره و نابود شدند.

این وظیفه در صورت نیاز چندین روز ادامه می یابد.

Source link