سواحل عمومی شان برای افراد دارای معلولیت مناسب است

81جامعه:

سواحل عمومی شان برای افراد دارای معلولیت مناسب است

سواحل عمومی پارک ملی “سان” SNCO برای افراد دارای معلولیت مناسب است “سواحل عمومی” پارک ملی سان “SNCO با نیازهای افراد دارای معلولیت مطابقت دارد. این توسط “ملی” پارک ملی SNCO گزارش شده است.

رمپ های مخصوصی ساخته شده است تا افراد بتوانند با ویلچر وارد دریاچه شوند.

Source link