نیروهای حافظ صلح روس حدود 40 لیتر خون به مردم ارسباخ اهدا کردند

61اهدای صلحبانان روسی حدود 40 لیتر خون به اهالی ارسبیا (ویدئو)

سربازان مأموریت حافظ صلح روسیه در قره باغ حدود 40 لیتر خون برای شهروندان تحت درمان در بیمارستان جمع آوری کردند. وزارت دفاع فدراسیون روسیه در این مورد اطلاع می دهد. سربازان پس از درخواست مقامات محلی به مرکز واکنش بشردوستانه نیروهای صلحبان روسیه برای کمک ، اقدام به جمع آوری خون کردند. حدود 100 صلح طلب به این تماس پاسخ دادند و داوطلبانه خون اهدا کردند. www.a1plus.am:

Source link