وزیر دفاع جمهوری آذربایجان فرمانده جدید واحد نظامی را معرفی کرد

48وزیر دفاع جمهوری آذربایجان فرمانده جدید واحد نظامی را معرفی کرد

در 12 آگوست ، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان ، ارشک کاراپتیان ، فرمانده جدید منصوب واحد نظامی ، سرهنگ وهرام گریگوریان را به زیرمجموعه های واحد دوم نظامی معرفی کرد.

وزیر دفاع با تشکر از فرمانده سابق واحد نظامی ، سرلشکر آرایک هارتیونیان ، تأکید کرد که در طول جنگ 44 روزه ، بخشهای زیر واحد نظامی وظایف تعیین شده را در جهتهای تعیین شده با افتخار انجام دادند.

ارشک کاراپتیان با آرزوی موفقیت برای سرهنگ وهرام گریگوریان ، ابراز اطمینان کرد که واحد نظامی به رهبری فرمانده تازه منصوب شده از این پس “به وضوح تمام وظایفی را که پیش روی او قرار دارد ، اول از همه ، حفاظت کامل از مرزها” انجام می دهد.

Source link