جاده نزدیک ایستگاه راه آهن کوبر بسته می شود

58جاده نزدیک ایستگاه راه آهن کوبر بسته می شود

وزارت شرایط اضطراری اعلام می کند که یک بزرگراه بسته در خاک جمهوری ارمنستان وجود دارد. به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت شرایط اضطراری ، از 16 اوت تا 29 آگوست ، در کیلومتر 35 بزرگراه وانادزور-آلاوردی ، در نزدیکی ایستگاه راه آهن کوبر ، روگذر راه آهن در حال بازسازی است ، به همین دلیل جاده بسته شده

به رانندگان پیشنهاد می شود از قسمت جاده ذکر شده در جاده اودزون-استپاناوان دور بزنند.

Source link