دو جسد در منطقه جراکان پیدا و تخلیه شد

54دو جسد در منطقه جراکان پیدا و تخلیه شد

وزارت امور اضطراری آذربایجان گزارش داد

جستجوی اجساد سربازانی که در جریان خصومت ها مفقودالاثر شناخته می شدند امروز در منطقه جراکان (جبرائیل) انجام شد.

2 جسد پیدا و تخلیه شد. هویت آنها پس از معاینه پزشکی قانونی در ارمنستان تایید می شود.

از زمان برقراری آتش بس ، 1636 جسد از سرزمین های اشغالی ارسپاخ خارج شده است.

Source link