کیفیت خدمات شهروندان را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ، در غیر این صورت پاسخ خواهید داد. ارشک کاراپتیان

82فیلم های:
رسمی:

کیفیت خدمات شهروندان را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ، در غیر این صورت پاسخ خواهید داد. ارشک کاراپتیان (فیلم)

در 17 آگوست ، ارشاک کاراپتیان ، وزیر دفاع جمهوری آذربایجان ، با سران تعدادی از زیرمجموعه ها مشورت کرد.

ارشک کاراپتیان به این نکته توجه کرد که شکایات جدی در میان شهروندان وجود دارد ، به ویژه در رابطه با روند ارائه اسناد قانونی و اجتماعی مربوط به وزارت دفاع.

وزیر دفاع دستورالعمل دقیقی برای سازماندهی مجدد کارها ، ارتقاء قابل توجه کیفیت خدمات به شهروندان ، حل مسائل مطرح شده در زمان معقول داد.

Source link