خدمات پیشرفته در چهارراه باغرامیان-اوربلی. پلیس می ایستد و ماشین ها را بررسی می کند

60جامعه:

خدمات پیشرفته در چهارراه باغرامیان-اوربلی. پلیس می ایستد و ماشین ها را بررسی می کند

پلیس در حال انجام خدمات تشدید شده در چهارراه باغرامیان-اوربلی است. در این باره گزارش می دهد Iravaban.net:به

افسران پلیس نقاب دار خودروها را متوقف کرده و آنها را بررسی می کنند. هنوز مشخص نیست که آنها به دنبال چه چیزی هستند یا چه چیزی پیدا کرده اند.

به گفته روابط عمومی پلیس ، پلیس در حال انجام خدمات تشدید شده در کل قلمرو پایتخت است.

جزئیات دیگری گزارش نشده است.

Source link