نوبت با شماست. آنا یقیازاریان ، گاگیک تمامیان

51نوبت با شماست. آنا یقیازاریان ، گاگیک تمامیان (فیلم)

“انگیزه در کار این است که همه بچه ها را خوشحال ببینم.”

آنا و گاگیک تولید اسباب بازی های چوبی تمیز برای کودکان را ایجاد کرده است.

من چوبی هستمرنگ ها را به کودکان 3 تا 8 ساله آموزش می دهد ، تمرکز و تحرک را توسعه می دهد.

Source link