ماشین پارک شده در حیاط سوخت

84جامعه:

ماشین پارک شده در حیاط سوخت

در 23 آگوست ، ساعت 00:51 ، مرکز ملی مدیریت بحران هشدار داد که خودرویی در حیاط ساختمان شماره 4 در خیابان وراتساکان ایروان در حال سوختن است.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری عازم محل شدند.

معلوم شد که آتش سوزی در خودروی “هیوندای ولستر” پارک شده در حیاط ساختمان رخ داده است (راننده: R ․ A։).

آتش در ساعت 01:08 خاموش شد و در ساعت 01:16 خاموش شد. ماشین سوخت.

Source link