مهمات جمع آوری شده توسط صابون در انبار منفجر شد

97انفجار مهمات جمع آوری شده توسط صابون در خناتسخ (فیلم)

آتش سوزی به منطقه جنگلی منتقل شد ، در حال حاضر 3 آتش نشانی از بخش آتش نشانی در حال انجام عملیات اطفای حریق هستند.

Source link