رهبری فدراسیون فوتبال ارمنستان از ورزشگاه شهر آرماویر بازدید کرد

69بازدید رهبری فدراسیون فوتبال ارمنستان از ورزشگاه شهر آرماویر (فیلم)

رهبری فدراسیون فوتبال ارمنستان از ورزشگاه شهر آرماویر بازدید کرد. این را فدراسیون فوتبال ارمنستان گزارش داده است.

رهبری فوتبال ارمنستان با کارهای ساختمانی در حال انجام در ورزشگاه آشنا شد.

سرویس مطبوعاتی فدراسیون جزئیات این دیدار را در یک فیلم کوتاه ارائه کرد.

Source link