رزمایش آتش نشانی با نیروهای ذخیره برگزار شد

56یک رزمایش آتش نشانی با نیروهای ذخیره برگزار شد

در 30 آگوست ، یک تمرین آموزشی آتش سوزی در یکی از مدارس نظامی واحد پنجم نظامی با حضور نیروهای ذخیره در گردهمایی های سه ماهه برگزار شد.

آنها در مورد استفاده از سلاح های رسمی آموزش دیدند و به آنها توصیه شد که قوانین ایمنی را به شدت رعایت کنند.

وزارت دفاع:

Source link