دمای هوا در روزهای 03-04 سپتامبر به تدریج 9 تا 11 درجه کاهش می یابد

48جامعه:

دمای هوا در روزهای 03-04 سپتامبر به تدریج 9 تا 11 درجه کاهش می یابد

در شهر ایروان:
بعدازظهر 31 آگوست ، 01-05 سپتامبر ، بارش پیش بینی نمی شود.

در قلمرو جمهوری:
بعد از ظهر 31 آگوست ، 01-02 سپتامبر ، 05 بارش پیش بینی نمی شود. در روزهای 03-04 سپتامبر در برخی مناطق بارش باران و رعد و برق پیش بینی می شود ، در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ وجود دارد. وزش باد جنوب غربی با سرعت 5 تا 10 متر بر ثانیه ، در هنگام رعد و برق باد با سرعت 18 تا 23 متر بر ثانیه تشدید می شود. دمای هوا در روزهای 03-04 سپتامبر به تدریج 9 تا 11 درجه کاهش می یابد.

Source link