سوریه با یک بحران انسانی جدید روبرو است ».

52سیاست

سوریه با بحران انسانی جدیدی روبرو است “(فیلم)

سوریه به دلیل خشک شدن رودخانه فرات با بحران انسانی جدیدی روبرو است. این تنها منبع آب آشامیدنی بیش از پنج میلیون سوری است.

صدای آمریکا

Source link