لیلیا شوشانیان از سمت خود برکنار شد

78سیاست

لیلیا شوشانیان از سمت خود برکنار شد

نخست وزیر: با تصمیملیلی شوشانیان از سمت خود برکنار شد. در این تصمیم آمده است:

“بر اساس ماده 1 (1) قانون جمهوری ارمنستان” در مورد خدمات عمومی “، برکناری لیلیا شوشانیان از سمت قائم مقام معاون اداری و زیرساختی وزیر ارشاد.”

Source link