نیروهای مسلح و بعنوان یکی از تضمین های مهم امنیت جمهوری ارسبیا باقی خواهند ماند بابایان

61سیاست

نیروهای مسلح و بعنوان یکی از مهمترین ضمانت های امنیت جمهوری آذربایجان باقی خواهند ماند بابایان

در 2 سپتامبر ، در چارچوب رویدادهای اختصاص یافته به سی امین سالگرد اعلام جمهوری ارسبیا ، دیوید بابیان ، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان از یکی از واحدهای نظامی ارتش دفاع بازدید کرد. وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در این باره اطلاع می دهد.

وزیر به مناسبت مهمترین تعطیلات دولتی به سربازان تبریک گفت و تعدادی از مسائل مربوط به سیاست خارجی و دولت سازی را مورد بحث قرار داد.

وزیر تأکید کرد که نیروهای مسلح یکی از تضمین های مهم امنیت جمهوری آذربایجان بوده و خواهند بود. در پایان این دیدار ، وزیر امور خارجه آرزوی خدمات خوب و بدون دردسر برای سربازان کرد.

Source link