آتش سوزی در روستای باگراتاشن

69جامعه:

آتش سوزی در روستای باگراتاشن

در 4 سپتامبر ، ساعت 14:38 ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای تووش زنگ خطری مبنی بر سوختن علوفه در روستای باگراتاشن دریافت کرد.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات منطقه ای وزارت امور اضطراری عازم محل حادثه شدند.

مشخص شد که آتش سوزی در نزدیکی یکی از خانه های خصوصی در خیابان 16 رخ داده است.

آتش در ساعت 18:24 مهار شد و در ساعت 19:49 خاموش شد. حدود 300 هکتار علوفه سوخته است.

Source link