آرتور گویونیان از سمت سرپرستی سرویس تعزیرات برکنار شد

82آرتور گویونیان از سمت سرپرستی سرویس تعزیرات برکنار شد

نیکول پاشینیان ، نخست وزیر جمهوری آذربایجان ، حکمی مبنی بر برکناری آرتور گویونیان از سمت سرپرستی سرویس تعزیرات امضا کرد.

“هدایت شده توسط ماده 9 ، قسمت 7 قانون جمهوری ارمنستان” در مورد خدمات عمومی “:

نخست وزیر جمهوری خلق گفت: “برکناری آرتور گویانیان از سمت سرپرست سرویس تعزیرات.” تصمیم: که در:

Source link