ارمنستان ، گرجستان و آذربایجان قرن 19 از دید باستان شناس سوئیسی

397

قفقاز – تصاویر کاشف پروسی فردریک دوبوآ در دهه 1830
عکس: کتابخانه ملی پارلمانی جورجیا (با احترام)

Source link