طالبان با نمایندگان روسیه و ترکیه دیدار کردند

147


نمایندگان طالبان با نمایندگان روسیه و ترکیه در کابل دیدار کردند. در مورد این ، همانطور که گزارش شده است “آرمانپرس”گزارش Cnnturk.

به گفته سهیل اینی آهین سخنگوی طالبان ، موضوعات کلیدی این دیدار امنیت و مدیریت فرودگاه کابل و همچنین وضعیت افغانستان به طور کلی و روابط بیشتر افغانستان ، ترکیه و روسیه بود.

Source link